ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

14/12/2021 0018/2564
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 14 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด (ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี)
1ตำแหน่ง
08/11/2021 0011/2564
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
29/10/2021 0070/2564
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : 9996 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผนสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 บาท
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0069/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 1358 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0068/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0430 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0067/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0721 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0065/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 0078 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิตอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
หมายเหตุ ไม่รับพิจารณาใบสมัครทางหน้าเวปไซต์
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
08/10/2021 0061/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ และวิจัย
-  ตำแหน่ง : 0036 - ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สินสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง