Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด


ตามที่สวนสัตว์ดุสิตได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์ โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์