Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวในองค์กร

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนต ปี 2559 (สพธอ)


วันที่ 5 พ.ค. 2559

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดทุกภาคส่วน และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ. จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และ พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เนต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษประจำปี ซึ่งจะปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปี นั้นๆ ร่วมตอบแบบสำรวจ คลิกที่นี่
t20161221104926_2144.jpg
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์