Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวสารและกิจกรรม

สวนสัตว์สู่ชุมชน สวนสัตว์ดุสิต


วันที่ 16 ธ.ค. 2559

ความเป็นมา
สวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนงานการส่งเสริมการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ลักษณะของกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่การศึกษาในโรงเรียนโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ ถ่ายทอดกระบวนการการเรียนรู้จากตัวอย่างจริงโดยเฉพาะ สัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งมีการจัดเตรียมการโดยจัดทำเป็นหลักสูตร เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นการเรียนระดับต่างๆ โดยมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกลุ่มสาระวิชา เช่น กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลานามัย เป็นต้น

จุดประสงค์ของกิจกรรม
• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียน
• เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบของเครือข่ายความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ความรู้จากโรงเรียนกับความรู้ของแหล่งเรียนรู้ภายนอก
• เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้เกิดการยอมรับของนักเรียนและชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวัน
• เพื่อให้กิจกรรมของโครงการที่สำเร็จและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนได้มีการเผยแพร่สู่สังคม
• เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ไปสู่เยาวชน
• เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ให้กับเยาวชนในพื้นที่
• เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ผลการดำเนินงาน
• สวนสัตว์ดุสิตสามารถส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้
• สวนสัตว์ดุสิตสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบเชิงบูรณาการได้
• นักเรียนและคนในชุมชนเกิดความคิด และทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้มากขึ้น
t20161216145119_1428.jpg
t20161216145121_1429.jpg
t20161216145124_1430.jpg
t20161216145127_1431.jpg
t20161216145129_1432.jpg
t20161216145131_1433.jpg
t20161216145135_1434.jpg
t20161216145137_1435.jpg
t20161216145142_1436.jpg
t20161216145151_1437.jpg
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์