Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต


วันที่ 16 ธ.ค. 2559

จุดประสงค์ของการอบรม
• เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสวนสัตว์ในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชน
• เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สวนสัตว์ และให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเป็นสวนสัตว์
• เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตใจที่ดีรู้จักการอนุรักษ์สัตว์ป่า

หัวข้อการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต รุ่นที่ 4 (16-17 มิถุนายน 2555)
• ความคาดหวังของการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์
• Why Zoo ทำไมต้องมีสวนสัตว์
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร และการถ่ายทอดประสบการณ์
• Field trip แบ่งกลุ่มอาสาสมัคร 3 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้งานภายในสวนสัตว์
- โครงการสาธิตต้นแบบระบบก๊าซชีวภาพภายในสวนสัตว์ดุสิต
- บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
- เบื้องหลังความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ค่างห้าสีของสวนสัตว์ดุสิต
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค้างคาว และการออกแบบบ้านค้างคาว (2011-2012 ปีค้างคาวสากล)
• การนำเสนอผลงานบ้านค้างคาว ของแต่ละกลุ่ม
• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์
• การประเมินผลกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
• เยาวชนที่เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสวนสัตว์มากขึ้น
• เยาวชนมีความเต็มใจ และพร้อมจะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานในสวนสัตว์ดุสิต
• เยาวชนมีความรัก และรู้จักการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้น
t20161216144400_1397.jpg
t20161216144402_1398.jpg
t20161216144404_1399.jpg
t20161216144407_1400.jpg
t20161216144409_1401.jpg
t20161216144412_1402.jpg
t20161216144416_1403.jpg
t20161216144418_1404.jpg
t20161216144421_1405.jpg
t20161216144425_1406.jpg
t20161216144428_1407.jpg
t20161216144459_1408.jpg
t20161216144506_1409.jpg
t20161216144513_1410.jpg
t20161216144520_1411.jpg
t20161216144525_1412.jpg
t20161216144528_1413.jpg
t20161216144532_1414.jpg
t20161216144536_1415.jpg
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์