ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 100 บาท
ปวส. - มหาวิทยาลัย 50 บาท
เด็กเล็ก - ปวช. 20 บาท
ข้าราชการ (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ภิกษุ-สามเณร ชมฟรี

ค่าจอดรถ

ประเภท ราคา
รถจักรยานยนต์ 10 บาท
รถยนต์ 4 ล้้อ 50 บาท
รถโดยสาร 60 บาท

www.dusitzoo.org ,fb.com/dusitzoothailand ,
instagram @dusitzoo #KhaoDinBKK

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ สวนสัตว์ดุสิต 71 ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-281-2000 โทรสาร 02-2282-9245