การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต

จุดประสงค์ของการอบรม
• เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสวนสัตว์ในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชน
• เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สวนสัตว์ และให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเป็นสวนสัตว์
• เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตใจที่ดีรู้จักการอนุรักษ์สัตว์ป่า

หัวข้อการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต รุ่นที่ 4 (16-17 มิถุนายน 2555)
• ความคาดหวังของการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์
• Why Zoo ทำไมต้องมีสวนสัตว์
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร และการถ่ายทอดประสบการณ์
• Field trip แบ่งกลุ่มอาสาสมัคร 3 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้งานภายในสวนสัตว์
- โครงการสาธิตต้นแบบระบบก๊าซชีวภาพภายในสวนสัตว์ดุสิต
- บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
- เบื้องหลังความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ค่างห้าสีของสวนสัตว์ดุสิต
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค้างคาว และการออกแบบบ้านค้างคาว (2011-2012 ปีค้างคาวสากล)
• การนำเสนอผลงานบ้านค้างคาว ของแต่ละกลุ่ม
• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์
• การประเมินผลกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
• เยาวชนที่เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสวนสัตว์มากขึ้น
• เยาวชนมีความเต็มใจ และพร้อมจะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานในสวนสัตว์ดุสิต
• เยาวชนมีความรัก และรู้จักการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้น